नगर प्रहरीको अन्तर्वाताका लागि छनौंटमा परेका उमेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको