निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्नुहुन ।

Supporting Documents: