सामाजिक सुरक्षाको पेश्की फर्छौट र प्रगति विवरण सम्बन्धमा ।