प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै) ।