FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

महत्वपूर्ण फोन. नं. हरु

भ.म. न. पा.संग सम्बन्धीत सस्थाहरुको फोन. नं.

वडा अध्यक्षज्यू को फोन नं

नगर प्रमुखज्यूको सचिवालय ०५६ ५ २५८७९ वडा कार्यालय १  ९८५५०१३१४१
उप प्रमुखज्यूको सचिवालय ०५६ ५२०७१० वडा कार्यालय २ ९८५५०१३१४२
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको सचिवालय ०५६ ५२०१६७ वडा कार्यालय ३ ९८५५०१३१४३
प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा ०५६ ५ २१४६७ वडा कार्यालय ४ ९८५५०१३१४४
सहरी विकास पूर्वाधार विकास महाशाखा ९८४१४५४६०० वडा कार्यालय ५ ९८५५०१३१४५
शैक्षिक प्रशासन महाशाखा ९८५५०६९९८६ वडा कार्यालय ६ ९८५५०१३१४६
आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद शाखा ०५६५ २२२५२ वडा कार्यालय ७ ९८५५०१३१४७
आर्थिक प्रशासन महाशाखा ०५६ ५ २२९४६ वडा कार्यालय ८ ९८५५०१३१४८
शाजश्व व्यवस्थापन महाशाखा ०५६ ५ २६९५१ वडा कार्यालय ९ ९८५५०१३१४९
योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा ०५६ ५ २५७७१ वडा कार्यालय १० ९८५५०१३१५१
महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण शाखा ९८४००५८८८३ वडा कार्यालय ११ ९८५५०१३१५०
जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखा ९८५७६२२११९ वडा कार्यालय १२ ९८५५०१३१५२
गै स स समन्वय शाखा ९८४५०२४००९ वडा कार्यालय १३ ९८५५०१३१५३
योजना तथा बजेट शाखा ९८५११६८६४२ वडा कार्यालय १४ ९८५५०१३१५४
सर सफाइ व्यवस्थापन शाखा ०५६५२०६९१ वडा कार्यालय १५ ९८५५०१३१५५
विपद व्यवस्थापन शाखा ९८४५०८८५२८ वडा कार्यालय १६ ९८५५०१३१५६
कानुनी मामिला शाखा ९८५५०६००३७ वडा कार्यालय १७ ९८५५०१३१५७
अन्य पूर्वाधार शाखा ९८४९८३०९९५,९८५५०५७५८२ वडा कार्यालय १८ ९८५५०१३१५८
भू उपयोग तथा बस्ती विकास शाखा ९८५५०५०७७६ वडा कार्यालय १९ ९८५५०१३१५९
भवन तथा भवन संहिता एवं निर्माण इजाजत डिजाईन शाखा ९८५५०६३३०७,९८५११८४११६ वडा कार्यालय २० ९८५५०१३१६०
कृर्षि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा ९८५५०३३२७७,९८४५७३६२२९ वडा कार्यालय २१ ९८५५०१३१६१
आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५१०८३७२७ वडा कार्यालय २२ ९८५५०१३१६२
आन्तरिक लेखा परिक्षण ९८५५०५२६८५ वडा कार्यालय २३ ९८५५०१३१६३
सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा ९८५५०६३२२४ वडा कार्यालय २४ ९८५५०१३१६४
वातावरण तथा हरियाली प्रवर्द्धन शाखा ९८६५१२९८४५ वडा कार्यालय २५ ९८५५०१३१६५
दर्ता चलानी तथा सोधपुछ ०५६ ५ ३००६२ वडा कार्यालय २६ ९८५५०१३१६६
निर्माण सामाग्री परीक्षण प्रयोगशाला ९८५११७८२४५ वडा कार्यालय २७ ९८५५०१३१६७
वारुण यन्त्र ०५६ ५२१०८३,९८४५१४३८७८ वडा कार्यालय २८ ९८५५०१३१६८
नगर प्रहरी इन्चार्ज ९८६०८७८६५७ वडा कार्यालय २९ ९८५५०१३१६९
       
सशस्त्र प्रहरी बल;कुरिनटार ०५६-५४०११० एम्बुलेन्सहरुको फोन. नं.
सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल;भरतपुर ०५६-५३०५४४ एम्बुलेन्स (तामाङ समाज,भरतपुर) ९८४५५८४८५२
सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प;चनौली ०५६-५८१३७७ एम्बुलेन्स (देवीप्रसाद स्मृति,भरतपुर) ९८४५०५०५०७
सशस्त्र प्रहरी गढीमाईगण,भण्डारा ०५६-५५०१९९ एम्बुलेन्स (ऋद्धिजंग राज्यलक्ष्मी ट्रष्ट,भरतपुर) ०५६-६२१०१६
अस्पतालहरुको फोन नं. एम्बुलेन्स (नारी एकता,भरतपुर) ९८४५०६६१४३
रत्ननगर अस्पताल प्रा.लि.;रत्ननगर ०५६-५६०३४१ एम्बुलेन्स (NPI-नारायणी सामुदायिक अस्पताल) ०५६-५२५५१७
नेशनल सिटी हस्पिटल;नारायणगढ ०५६-५७०५४० एम्बुलेन्स (चितवन ओम अस्पताल) ०५६-५२७६७३;९८४५०५०५००
आशा अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२५३५५ एम्बुलेन्स (चितवन अस्पताल) ०५६-५२७५७२;०५६-५२७१०१
भरतपुर अस्पताल;भरतपुर ०५६-५२०१११ एम्बुलेन्स (क्यान्सर अस्पताल) ०५६-५२४५०१;९८४५०४३३५०
भरतपुर आँखा अस्पताल;भरतपुर ०५६-५२०३३३ एम्बुलेन्स (आशा अस्पताल) ०५६-५२५५५५५६
शान्ति अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२५५७८ एम्बुलेन्स (सीएमएस मेडिकल कलेज) ०५६-५२८८०९
सप्तगण्डकी अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२८३४६ एम्बुलेन्स (VDRC गैंडाकोट) ०५६-५०११००;९८४५०२४४६५
भरतपुर सामुदायिक अस्पताल;भरतपुर ०५६-५२३२०० एम्बुलेन्स (रेडक्रस माडी,गर्दी) ०५६-६२०३५३
एनपीआई-नारायणी सामुदायिक अस्पताल;भरतपुर ०५६-५२५५१४;०५६-५२५५१५ एम्बुलेन्स (रेडक्रस मंगलपुर) ९८५५०५५८४८;९८५५०५५४७७
सिएमएस भरतपुर मेडिकल कलेज;भरतपुर ०५६-५२५०१२;०५६-५२५०१३ एम्बुलेन्स ( रेडक्रस फूलबारी) ९८४५११२२८४
चितवन मेडिकल कलेज;भरतपुर ०५६-५३२६३३ एम्बुलेन्स (रेडक्रस शारदानगर ) ९८४५०५६६३७
चितवन ओम अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२१०६६ एम्बुलेन्स रेडक्रस चनौली ९८४५०५६९३९
चितवन अस्पताल प्रा.लि.;भरतपुर ०५६-५२७१०१ एम्बुलेन्स (रेडक्रस पार्वतीपुर) ९८४५०५०५४५
ब्यबसायीहरुको फोन नं. एम्बुलेन्स (रेडक्रस दिव्यनगर) ९८५५०५८४७४
नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्च;चितवन ०५६-५७१६४९ एम्बुलेन्स (रेडक्रस भण्डारा) ०५६-५५०१३३;९८४५०७०१३
नेपाल दाना उद्योग संघ;चितवन ०५६-५३१५६० एम्बुलेन्स (रेडक्रस शक्तिखोर) ०५६-६२०४४५
चितवन उद्योग संघ ०५६-५२२०५२ एम्बुलेन्स (रेडक्रस खोलेसिमल) ०५६-५६११३३;९८४५०५६०३३
रत्नननगर उद्योग वाणिज्य संघ ०५६-५६०४४८ एम्बुलेन्स (रेडक्रस पिठुवा) ०५६-५६१२७४
उद्योग वाणिज्य संघ-चितवन ०५६-५२०१०८ एम्बुलेन्स (रेडक्रस खैरहनी) ०५६-५८२७२८;९८५५०५९०५८
बैकहरुको फोन नं. एम्बुलेन्स (मातृभूमी;पर्सा) ९८४५०५१३८६
नारायणी नेशनल फाइनान्स;नारायणगढ ०५६-५७०३१३ एम्बुलेन्स,कुमरोज ०५६-५८२६८५
ग्लोवल आइएमई बैंक;नारायणगढ ०५६-५७११३५ एम्बुलेन्स (जनक प्रतिष्ठान,पर्सा) ०५६-५८२१९५
माछापुच्छ्रे बैंक;नारायणगढ  ०५६-५७१२७१ एम्बुलेन्स (रेडक्रस बछौली) ०५६-५८०१११
एभरेष्ट बैंक;नारायणगढ ०५६-५२१४६५ एम्बुलेन्स (रेडक्रस गीतानगर) ९७४५०६७६४६
एसबीआई बैंक;नारायणगढ ०५६-५७०९३९ एम्बुलेन्स (गुणराज स्मृति,रत्ननगर) ०५६-५६०२०१
कुमारी बैंक;नारायणगढ ०५६-५७२०९१ एम्बुलेन्स (हो.व्य.संघ,रत्ननगर) ०५६-५६१२००
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक;नारायणगढ ०५६-५७१९२१ एम्बुलेन्स (रत्ननगर अस्पताल) ०५६-५६०३४१;९८४५५६४२२२
नविल बैंक;नारायणगढ ०५६-५२३०३३ एम्बुलेन्स (क्षयरोग निवारण संस्था;नारायणगढ) ९७४५०६७४००
लक्ष्मी बैंक;नारायणगढ ०५६-५७१७२६ एम्बुलेन्स (रेडक्रस चितवन) ०५६-५२०१३३
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक;रत्ननगर ०५६-५६२७८० रेडियोहरुको फोन नं.
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक;नारायणगढ ०५६-५७२०४१;०५६-५७१४४१ रेडियो नारायणी,भरतपुर ०५६-६२१६९८
नेपाल क्रेडिड एण्ड कमर्श बैंक;नारायणगढ ०५६-५७१८३६;०५६-५७१८३७ रेडियो माडी,माडी ०५६-६९३६१६
बैंक अफ काठमाडौं;नारायणगढ शाखा ०५६-५२३०७८;०५६-५२३४३ नयाँ राज्य दैनिक ९८४५५१७१९९
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक;पर्साढाप ०५६-६९५७३ रेडियो दाउन्ने,बर्दघाट ०७८-५८०८७२
हिमालयन बैंक;रत्ननगर ०५६-५६०७५० रेडियो परासी,नवलपरासी ०७८-५२१०४५
हिमालयन बैंक;नारायणगढ ०५६-५७२०९७ रेडियो मध्यविन्दु एफएम,कावासोती ०७८-५४०६१४
लुम्बिनी बैंक;नारायणगढ ०५६-५२४९३१ विजय सामुदायिक एफएम,गैंडाकोट ०५६-५०१४०५
कृषि विकास बैंक;पर्सा ०५६-५८३१७७ रेडियो त्रिवेणी,भरतपुर ०५६-५३३१४१
कृषि विकास बैंक;रत्ननगर ०५६-५६०९०४ सिनर्जी एफएम,भरतपुर ०५६-५२६९१६/०५६-५२६९१७
कृषि विकास बैंक;भरतपुर ०५६-५२०११२;०५६-५२१६१२ कालिका एफएम,भरतपुर ०५६-५२७१५८/०५६-५२७१५८
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक;नारायणगढ ०५६-५७१२३३;०५६-५७२२०६ हाम्रो एफएम,भरतपुर ०५६-५३२९९७/०५६-५३२९९८
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक;भरतपुर ०५६-५२५३०७०;५६-५२१९०० सामुदायिक रेडियो ध्रुवतारा,भरतपुर ०५६-५३३१६६,०५६-५२३१४९
नेपाल बैंक लिमिटेड;पर्सा ०५६-५८३१९५ रेडियो चितवन,रत्ननगर ०५६-५६२५६६
नेपाल बैंक लिमिटेड;रत्ननगर ०५६-५६०२१० रेडियो देवघाट ९८४९१९४८९९
नेपाल बैंक लिमिटेड,नारायणगढ ०५६-५२२२०५;०५६-५२०१७० रेडियो अर्पण,रत्ननगर ०५६-५६३३३०
पत्रपत्रिकाको फोन नं. टेलिभिजनको फोन नं.
चेत प्रयास साप्ताहिक ०५६-५७१३८७ बेसो च्यानल,क्षेत्रपुर ०५६-५२२३४९
चितवन पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक ०५६ - ५७१४९२ , ०५६ - ५७११२०    
सगरमाथा नेपाल साप्ताहिक ०५६-५८२१८१ क्रिस्टल टेलिभिजन,भरतपुर ०५६-५२४३६४
चितवन दर्पण साप्ताहिक ९८५५०६२१९६ अभियान टेलिभिजन,भरतपुर ०५६-५२५१८४
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक,चितवन ०५६-५२४५९८    
कान्तिपुर दैनिक,चितवन ०५६-५३१३००    
चितवन खबर अर्ध साप्ताहिक ०५६-५२६१४०    
उज्यालो एक्सप्रेस साप्ताहिक ०५६-५२४३७७    
चुरे सन्देश साप्ताहिक ०५६-५३२३४५;०५६-५२७९२३    
लोकतन्त्र सन्देश दैनिक ०५६-५२६५५४    
पारदर्शी दैनिक ०५६-५७१२८०    
कायाकैरन दैनिक समाचारपत्र ०५६-५३३१६६,०५६-५२३१४९