FAQs Complain Problems

भरतपुर महानगरपालिका

Read More

भरतपुर महानगरपालिका

Read More

भरतपुर महानगरपालिका

Read More

भरतपुर महानगरपालिका

Read More

भरतपुर महानगरपालिका

Read More

भरतपुर महानगरपालिका

Read More

Welcome to Bharatpur Metropolitan City

Bharatpur  is a city in the central-southern part of Nepal. Located in Chitwan District, Bharatpur is the district headquarter of the Chitwan District, as well as a separate Metropolitan authority, and is the fifth largest city of Nepal with the population of 199,867 (census 2011). Bharatpur is one of the fast growing cities of Nepal. It lies on the left bank of Narayani River and serves as a commercial centre of Chitwan district and central region of Nepal. It is located at the centre of Mahendra Highway and Kathmandu - Birganj (North-South) road corridor.

Public Health Contact No. 056-594241(For QR Code )

News & Notices

Elected Official

Renu Dahal
Mayor
dahalrenu33@gmail.com
056510720, 9855011311, 9851166003
Chitrasen Adhikari
Deputy Mayor
chitrasenadhikari@gmail.com
056510710, 9855050962, 9855092300
Birendra Dev Bharati
Chief Administrative Officer
info@bharatpurmun.gov.np, birendrab632@gmail.com
9851275947,056597004-1004

Menaka Pandit
Information Officer (Section Officer)
menaka.pandit@gmali.com, info@bharatpurmun.gov.np
9855092201

Services

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- महानगरले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  विधान  वा  नियमावली,  निवेदन  र  नागरिकता प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि
२) सस्ंथा भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर तिरेकोे रसिद/ नतिरेको भए तिर्न बुभाउनु पर्र्नेे
३) सस्ंथा आफ्न घरमा बस्ने भए सोका जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात