सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा ।

Supporting Documents: