अनुदानको मल बिक्री वितरणको लागि छनौट भएका सहकारी संस्थाको विवरण