FAQs Complain Problems

विद्यालय रहेको भवनको नक्सापास अभिलेख र सम्पत्ति कर बुझाउने सम्बन्धमा।