शिक्षा समितिको निर्णयबाट कायम वाल विकास केन्द्रका सका कोटाको विवरण