FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 03/23/2022 - 12:03 PDF icon आधारभुत शिक्षा परीक्षा संचालन कार्यविधि, २०७६ _20220323_0001.pdf
पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ 03/15/2022 - 16:51 PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ _20220315_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७६ 03/15/2022 - 16:27 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७६ _20220315_0001.pdf
विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण कार्यविधि, २०७६ 03/15/2022 - 16:19 PDF icon विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण कार्यविधि, २०७६ _20220315_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका जनप्रतिनिधिहरूको आचार संहिता, २०७५ 03/15/2022 - 16:10 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका जनप्रतिनिधिहरुको आचार संहिता, २०७५ _20220315_0001.pdf
कृषि यन्त्रिकरण प्रवर्द्वन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 03/14/2022 - 16:47 PDF icon कृषि यन्त्रिकरण प्रवर्द्वन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ _20220314_0001.pdf
प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवम् शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७६ 03/14/2022 - 16:16 PDF icon प्रारम्भिक बाल शिक्षा एवम् शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन (दोस्रो_20220314_0001.pdf
प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवम् शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७६ 03/14/2022 - 16:08 PDF icon प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवम् शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन_20220314_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका खानेपानी मुहान संरक्षण तथा दर्ता सम्बन्धित कार्यविधि, २०७८ 03/14/2022 - 15:56 PDF icon खानेपानी मुहान संरक्षण तथा दर्ता सम्बन्धित कार्यविधि, २०७८ _20220314_0001.pdf
कर्मचारी इन्धन सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 02/25/2022 - 14:14 PDF icon कर्मचारी इन्धन सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ _20220225_0001.pdf

Pages