समायोजन भएको निकायमा हाजिर हुन पठाउने

Supporting Documents: