FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
भरतपुर महानगरपालिकाको बालक्लब - सञ्जाल गठन तथा सजीकरण निर्देशिका ,२०७८ 08/19/2021 - 12:02 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको बालक्लब - सञ्जाल गठन तथा सजीकरण निर्देशिका ,२०७८.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ 08/19/2021 - 12:00 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिकास्तरीय विपद् राहत मापदण्ड, २०७८ 08/19/2021 - 11:58 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकास्तरीय विपद् राहत मापदण्ड, २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिका आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य पूर्वाभ्यास निर्देशिका,२०७८ 08/19/2021 - 11:30 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य पूर्वाभ्यास निर्देशिका २०७८.pdf
आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (कार्यविधि), २०७८ 08/19/2021 - 11:22 PDF icon आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (कार्यविधि), २०७८.pdf
आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र, कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ 08/19/2021 - 11:17 PDF icon आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र, कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf
लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ 02/23/2021 - 14:51 PDF icon लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
बालमैत्री कार्यान्वयन निर्देशिका २०७६ 02/23/2021 - 14:41 PDF icon बालमैत्री कार्यान्वयन निर्देशिका २०७६.pdf
आवासीय बालगृह सञ्चालन मापदण्ड,२०७६ 02/23/2021 - 13:40 PDF icon आवासीय बालगृह सञ्चालन मापदण्ड,२०७३.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ 12/22/2020 - 13:05 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages