FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
आर्थिक ऐन २०७७ 10/02/2020 - 13:38 PDF icon Aarthik Aain 2077_Corrected.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७ 08/09/2020 - 13:49 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७.pdf
सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ 08/06/2020 - 14:59 PDF icon स्यानिटरी_प्याड_सम्बन्धी_कार्यविधि (1).pdf
भरतपुर महानगरपालिका सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका ,२०७७ 07/26/2020 - 13:58 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका ,२०७७.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७५ 07/17/2020 - 12:34 PDF icon विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७५.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ 11/03/2019 - 12:18 PDF icon IMG कृषि विकास कार्यक्रम_20191103_0001.pdf
कृषि यन्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ 11/03/2019 - 11:50 PDF icon IMGकृषि यन्त्रिकरण प्रवर्धन_20191103_0001.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि, २०७६ 10/31/2019 - 13:43 PDF icon विपद _20191023_0001.pdf
पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ 10/31/2019 - 13:31 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ 10/18/2019 - 14:44 PDF icon guideline.pdf

Pages