FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि,२०७६ 09/12/2021 - 12:56 PDF icon सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि,२०७६.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन,२०७५ (पहिलो संशोधन) 09/12/2021 - 12:50 PDF icon सहकारी ऐन,२०७५ (पहिलो संशोधन).pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी संस्था सञ्चालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७५ (संशोधन थप) 09/12/2021 - 12:46 PDF icon सहकारी संस्था सञ्चालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७५ (संशोधन थप).pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ 08/20/2021 - 14:25 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदी किनार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ 08/20/2021 - 14:23 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदी किनार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि,२०७८ 08/20/2021 - 14:20 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि,२०७८.pdf
दिर्घकालिन सेवा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि सम्मानजनक विदाई गर्ने कार्यविधि, २०७८ 08/20/2021 - 14:14 PDF icon स्वयंसेविकाहरुका लागि सम्मानजनक विदाई गर्ने कार्यविधि, २०७८.pdf
वडा शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्ठापन समिति र शिक्षक-अभिभावक संघगठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 08/20/2021 - 11:31 PDF icon समिति र शिक्षक-अभिभावक संघगठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा ऐन,२०७५ (दोस्रो संशोधन) २०७८ 08/20/2021 - 11:21 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा ऐन,२०७५ (दोस्रो संशोधन) २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिका विद्यालय छात्रवृति व्यबस्थापन कार्यविधि, २०७५ (प्रथम संशोधन) २०७८ 08/20/2021 - 11:17 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका विद्यालय छात्रव‌ृति व्यबस्थापन कार्यविधि, २०७५ (प्रथम संशोधन) २०७८.pdf

Pages